ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖏᓐᓄᑦ

ᓄᓇᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓕᕐᖁᑦ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ ᐊᕐᓱᕈᓐᓇᑐᒃᑰᓇᕐᑑᓕᕐᑎᓗᒍ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᑯᑦ ᑎᒥᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᑯᑦ. ᓄᓇᓕᒻᒦᑐᑦ ᑫᓪᓚᑐᐃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᐅᓂᕐᐸᐅᓲᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓴᓂᓪᓗ, ᐱᓗᐊᕐᑐᖅ ᓱᑲᑦᑐᓂᒃ ᐊᓯᑦᔨᑐᕐᓂᖃᖃᑦᑕᑐᒦᓕᕐᑎᓗᑕ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᕋᑦᓭᑦ ᑐᕌᒐᖃᕈᑕᐅᕗᑦ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᖃᑦᑕᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᒻᒦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᓪᓗ ᐱᓇᓱᕝᕕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᒪᑭᑕᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ.