Santé Québec ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓ, 1992-ᒥ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ

ᑯᐯᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᓴᐅᓂᕐᒧᑦ 1987-ᒥ, ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᑎᓐᓇᒋᑦ, ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᓂᕐᓄᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᖁᔨᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᑌᑰᓇ ᐊᑦᓯᔭᐅᓂᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ.