ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᖅ

ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑲᒪᒋᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᓲᓂᒃ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᐱᒍᑦᔨᔭᐅᓲᖑᕗᑦ ᒪᕐᕈᐃᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᕕᓐᓄᑦ, ᐊᕐᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ 14-ᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᕕᐅᓲᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓐᓂᐊᕖᑦ ᐃᑎᕐᕕᐅᓲᑦ ᐃᓗᓐᓀᓄᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓕᒫᓄᑦ.  ᑖᕙᓃᑐᐊᕋᒥᒃ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᐃᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᓲᑦ ᓇᓗᓀᔭᕐᑕᐅᓯᓲᑦ, ᑎᑯᔭᐅᖁᔭᐅᓯᑦᓱᑎᓪᓗ ᑲᒪᒍᓐᓇᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓪᓚᓯᑦᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᓐᓄᑦ. 

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑕ 


 ᐅᑯᐊ ᐱᒍᑦᔨᒍᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕈᐃᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᓲᕗᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.


 

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ 

ᐊᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᒫᖑᔪᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖃᓲᖑᕗᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑐᕌᒐᖃᓲᑦ ᐱᐅᓯᓕᐅᒥᑎᑦᓯᒍᒪᑦᓱᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓲᓂᒃ, ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᓪᓚᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᓗ, ᓴᐳᒻᒥᓗᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓗᑎᒃ ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂᓗ ᐱᐅᕋᕐᓂᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᔭᐅᓂᖏᑦᑕ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑕᐅᓲᖑᓗᑎᒃ. 

ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᑐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔨᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑏᑦ 

ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑏᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᑐᐊᕐᐸᑕ, ᑕᑯᓂᐊᖁᔭᐅᓯᓲᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒦᑦᑐᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

 • ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᑐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓄᑦ ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᔪᑦ Douglas Mental Health University-ᑯᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐱᕐᖃᔭᑦᓯᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᓄᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒦᑦᑐᒧᑦ. 
 • ᐊᑦᔨᒋᔭᐅᖏᑐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓄᑦ ᐱᐊᕋᕐᓂᓗ ᐅᕕᒃᑲᓂᓪᓗ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓲᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ ᐱᐊᕃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓄᑦ. 

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕕᑦᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᑦᓯᐊᖏᑦᑐᓚᕆᓐᓄᑦ 

ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᐳᖅ  ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᐅᓲᓂᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᓕᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒦᒋᐊᑐᖕᖏᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᕐᓴᐅᒋᐊᑐᖕᖏᑐᓄᑦ: 

 • ᐃᓅᓕᑦᓯᕕᐅᑉ ᑲᒪᒋᓲᖏᓐᓄᑦ: 
  • ᐊᓇᕐᕌᓗᒃ ᓄᓇᓕᓐᓅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᕕᖓᑦ (ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ) ᐱᒍᑦᔨᓲᖑᕗᖅ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓄᑦ ᖃᐅᕐᑕᒫᕐᓯᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᑎᑐᒋᐊᖃᓲᓄᑦ; 
  • ᐋᓐᓂᐊᕕᑐᖃᖅ ᑲᒪᕕᖓᑦ (ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ) ᐱᒍᑦᔨᓲᖑᕗᖅ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐃᓱᐃᑦᑐᒦᑦᑐᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᓗᐊᖑᐊᑐᓄᑦ. 
 • ᓄᓇᓖᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᓄᑦ: 
  • ᐅᖓᕙᒥ ᐃᓪᓗᖁᑎᖓᑦ (ᐅᖓᕙᒥ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᑎᓯᕕᖓᑦ), ᑰᔾᔪᐊᒦᑦᓱᓂ, ᐃᑲᔪᕐᕕᐅᓲᖑᕗᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐃᒻᒥᓂᕿᒍᓯᕐᓂᓗ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᓗ ᐱᒍᑦᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᐅᒍᓐᓇᓱᓂ; 
  • ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᑎᓯᒍᑏᑦ (ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᑎᓯᕕᖓᑦ) ᐊᑦᑕᑐᕐᑕᐅᓲᖑᕗᖅ ᐊᖏᔫᖏᑐᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᒻᒥᓂᕿᒍᓐᓇᒐᓚᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᖏᓐᓇᑐᓄᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕈᓯᕐᒥᓗ ᐃᒻᒥᓂᕿᒋᐅᕐᓴᑐᓄᓪᓗ. 

 

ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᓕᕆᐅᑎᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓄᑦ 

14-ᖑᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑐᖕᖓᕕᖃᕈᓐᓇᑐᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᓐᓂᐊᕕᖓᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᑐᐊᕐᒪᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᕋᕐᑎᓗᒍ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᕐᑎᕐᑎᓯᑌᓕᓂᕐᒧᑦ ᑫᓪᓗᑐᐃᓂᕐᒧᓗ ᐊᑐᑎᒐᑦᓴᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ.  ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓱᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᐱᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᒍᓐᓇᒥᔪᓂᒃ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᖃᓲᓄᑦ ᐱᒍᑦᔨᓂᒃᑯᑦ. 

ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒐᓱᐊᕐᒥᔪᓄᑦ 

 • ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᐱᖏᑦ; 
 • ᐱᓇᓱᑦᑎᑕᐅᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᑲᑎᒪᔨᐊᐱᓐᓂᒃ ᑫᓪᓗᑐᐃᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᖏᓯᐊᕐᓂᒥᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑌᒣᓕᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᒥ; 
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᔪᖃᕐᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᖃᓱᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᑎᓯᕕᖓᓄᑦ; 
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᔪᖃᕐᓱᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖃᒃᑯᑦ ᐱᓀᓗᑕᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓄᑦ; 
 • ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᖃᕐᓱᓂ ACCESS: ᐃᓅᓱᕋᕐᓂᓗ/ᐃᓄᒻᒪᕆᕈᕐᖃᒥᓐᓂᓗ ᐱᑐᑦᑎᑕᐅᑦᓱᒋᑦ  ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᕐᓄᑦ, ᓴᐅᑎᒋᓗᒋᓪᓗ, ᓲᖑᔫᒋᐊᖃᕐᓂᒥᒃ ᑐᖕᖓᕕᖃᕐᑐᓄᑦ ᓇᒻᒪᓯᐊᖏᑐᖃᕐᑌᓕᔪᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ.