ᐅᕕᒃᑲᕗᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᑦ?

ᑐᑭᖓ ᖃᓄᐃᒃᑳᑦ ᐅᕕᒃᑲᕗᑦ  ?

2022 ᐅᑭᐊᑦᓴᖓᓂ, ᐃᓗᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᔪᖅ ᑐᑭᓯᒐᓱᐊᕐᓂᖃᓚᐅᔪᖅ ᐃᓗᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᓗ ᐅᕕᒃᑫᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓚᐅᔪᖅ ᐊᑐᑎᔭᐅᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑯᐯᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑐᓂᒃ(QHSHSS) ᐱᖓᓱᕕᑦᓱᓂ2010-ᒥᓂᑦ-2011-ᒧᑦ ᑯᐯᓕᒫᒥ, ᖏᑦᑕᑐᐊᕆᓱᒍ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓕᒪᑦᓯᐊᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓚᐅᖁᔭᐅᓚᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ. ᓄᐊᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐱᕐᓱᑎᓂᒃ ᑕᑭᓂᓕᓐᓂᒃ 60-90-ᒥᓂᑦᓯᓂᒃ.

ᐊᐱᕐᓱᑏᑦ ᐃᓕᖓᓚᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ.

  1. ᐃᓄᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ
  2. ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᒃᑯᓗ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᖅ
  3.  ᐃᓄᖃᑎᒋᓐᓂᒧᓕᖓᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᐅᓱᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒍᑏᑦ:

  • ᑕᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖃᓚᐅᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓱᑎᒃ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ (ISQ).
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ 14 ᐊᑖᓂ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᓚᐅᔪᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᒥᓄᑦ ᑲᒪᔨᒥᓄᓪᓗᓃᑦ.
  • ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᓚᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᓚᕐᑐᓂᑦ ᐅᖃᓗᑭᑕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᑑᕗᑦ.